Dostępne kursy

Przedstawiony materiał filmowy jest przeznaczony wyłącznie dla uczestników studiów podyplomowych KIRE. Jego rozpowszechnianie, utrwalanie na nośnikach elektronicznych i udostępnianie osobom nieuprawnionym jest zabronione. Korzystanie z tego materiału jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków i ograniczeń.

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnych metod związanych z terapią przez sztukę.

Studia podyplomowe przygotowują do zajmowania stanowisk we wszystkich typach bibliotek i innych instytucjach związanych z książką.

Studia przygotowują do nauczania przedmiotu Biologia w szkole.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do podjęcia pracy w roli doradcy zawodowego - specjalisty udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w szkołach i placówkach oraz uzyska kwalifikacje nauczyciela przedmiotu "podstawy przedsiębiorczości" w szkołach ponadgimmazjalnych.

Studia podyplomowe przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela kultury i języka polskiego cudzoziemców na wszystkich poziomach zaawansowania.

Studia podyplomowe przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Studia podyplomowe nadają kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie pracy z dzieckiem autystycznym i/lub z zespołem Aspergera.

Studia przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotu muzyka i plastyka w szkole podstawowej i gimnazjum.

Studia przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotu muzyka i plastyka w szkole podstawowej i gimnazjum.

Studia podyplomowe przygotowują nauczycieli do pracy w zakresie wczesnej edukacji w zreformowanym systemie edukacji.

Studia podyplomowe przygotowują nauczycieli do pracy w zakresie wczesnej edukacji w zreformowanym systemie edukacji.

Studia podyplomowe przygotowują nauczycieli do pracy w zakresie wczesnej edukacji w zreformowanym systemie edukacji.

Studia podyplomowe przygotowują merytorycznie do prowadzenia zajęć z zakresu etyki i filozofii na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Studia przygotowują do nauczania przedmiotów Geografia i Ochrona środowiska w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym (klasy I-III).

Studia podyplomowe przygotowują do nauczania historii w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.
Studia podyplomowe nadają uprawnienia do nauczania zajęć komputerowych na I i II etapie edukacyjnym oraz informatyki na III i IV etapie edukacyjnym.
Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI.

Absolwent studiów nabywa umiejętności nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na I etapie edukacji, znajomość języka na poziomie B2, wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, znajomości technik nauczania języka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacji, wiedzy o historii, kulturze krajów anglojęzycznych.

Absolwent studiów nabywa umiejętności nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na I etapie edukacji, znajomość języka na poziomie B2, wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, znajomości technik nauczania języka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacji, wiedzy o historii, kulturze krajów anglojęzycznych.

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz zasadniczych szkołach zawodowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz zasadniczych szkołach zawodowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Studia przygotowują i nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy.

Studia podyplomowe nadają kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie.

Studia podyplomowe nadają kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie.

Studia podyplomowe nadają kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie.


Absolwenci uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki leczniczej, do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu, pracy z osobami chorymi oraz ich rodzinami.

Studia podyplomowe nadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w szkołach i placówkach oświatowych oraz stanowiska wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela.

Studia podyplomowe przygotowują do pracy w zakresie resocjalizacji i socjoterapii w szkołach, placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, penitencjarnych i ośrodkach specjalistycznych.
Studia podyplomowe przygotowują do rehabilitacji osób niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących) - do pracy w szkołach, placówkach oraz ośrodkach specjalistycznych.

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z plastyki i techniki w szkole w szkole podstawowej i gimnazjum oraz przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów plastyka i technika.

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z plastyki i techniki w szkole w szkole podstawowej i gimnazjum oraz przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów plastyka i technika.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, kompetencję i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej i arteterapii, które pozwolą na ich wykorzystanie w pracy psychopedagogicznej dzieci i młodzieży w instytucjach: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice, przedszkola, klasy integracyjne, placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Studia podyplomowe przygotowują do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą
Studia podyplomowe przygotowują do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie" we wszystkich typach szkół.

Studia podyplomowe przygotowują nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Wychowanie Fizyczne, a także Gimnastyka Korekcyjna w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Studia podyplomowe przygotowują do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej.

Studia podyplomowe przygotowują do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej.

Kurs instruktorów sportu jest przeznaczony dla osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień instruktora sportu.

Kurs do nauki obsługi platformy moodle - kadra prowadząca

Kurs do nauki obsługi platformy moodle - Informatyka i zajęcia komputerowe

Studia podyplomowe umożliwiają zrozumienie metody coachingowej, jak również poznanie stosowania wybranych technik i narzędzi coachingowych. Przygotowują do rozpoczęcia samodzielnej pracy jako coach.