Celem kształcenia jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć z zakresu wiedzy o społeczeństwie, rozwijanie u słuchaczy umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym także umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, poszerzanie umiejętności komunikowania się oraz współpracy.