Wraz z certyfikatem znajomości języka francuskiego:

  • Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF), Centre International d'Etudes Pedagogigues
  • Certificat d'acces au DALF, Commission Nationale du DELF/DALF, Sèvres - Francja
  • Diplôme Supérieur d'Etudes en Langue Françaises (DS), Alliance Française
  • Diplôme Supérieur d'Etudes en Langue Françaises Modernes (DS) (C1), Alliance Française

daje uprawnienia do nauczania języka francuskiego na wszystkich etapach kształcenia. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045).