Wraz z certyfikatem znajomości języka hiszpańskiego:

  • Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (DELE) (Nivel C1), Instituto Cervantes

daje uprawnienia do nauczania języka hiszpańskiego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045).